Orienteringsbrev til bestyrelsen 10. december 2013

Orienteringsbrev til bestyrelsen dec. 2013

 

Siden sidste bestyrelsesmøde, har tiden budt på lidt af hvert. En almindelig hverdag på kontoret, viser hvor bredt et Frivilligcenter skal / kan strække sig. Og det passer fint ind i det billede der i FRISE bliver arbejdet intensivt med – både lokalt og på landsplan.

 

Konkret, har Frivilligcentret deltaget i Arbejdsskade foreningens hobby / juleudstilling i midten af nov. En meget positiv oplevelse med knap så mange besøgende udefra, men værdifulde og afklarende samtaler med medlemmerne om såvel deres foreningsarbejde og Frivilligcentrets tilbud. Arbejdsskade foreningen har ligeledes spillet en stor rolle i forhold til en par mennesker der uanmeldt dukkede op på kontoret, med akut behov for en bisidder. Også Jens fra Dansk Handicapforbund, har været på banen i forhold til en af disse borgere, som vi på kontoret ikke har nogen mulighed for at støtte op om. Karin Flø, vores socialrådgiver frivillig, har nok at se til, når hun ca. to gange om måneden tilbyder sin hjælp hos os på kontoret til ”nødstedte” borgere. Alt i alt tegnes et billede, som får mig til at tænke i etablering af et støtte / rådgivnings korps, bestående af personer fra f.eks. SIND, Dansk Handicap, Arbejdsskade, LAFS og evt. andre relevante foreninger.

 

Af foreningsservice opgaver, bliver især hjælpen til opstilling og kopiering af programmer, hjælp til annoncering og lokaleudlån, brugt af mange. Vi har en solid gruppe, bestående af ca. 10 foreninger, der jævnligt benytter sig af vores lokaler og der kommer hele tiden nye til. Samtidig ønsker et bredt udbud af landsforeninger at afholde temadage hos os, med henblik på etablering af lokalafdelinger. Herved kommer en bred vifte af mennesker i vores lokaler, som ad den vej også får øjnene op for FCT og vores virke. Kopierings – og folde arbejdet, bliver i stor udstrækning klaret af Lis og en i arbejdsprøvning. Generelt, består vores medlemsskare af en jævn fordeling af foreninger spredt over hele kommunen. Vores vedtægtsændring i forhold til venneskredse / netværk for vennekredse, har dog givet anledning til lidt uro, da netværket ikke ønsker at være medlem, hvis alle vennekredse ikke samtidig bliver det og det gør, at vi ”taber” kontakten til en stor del af den målgruppe.

 

Der har været afholdt et vel besøgt stor møde i Klosterhallerne, hvor emnet var ensomhed. Kirsten Nissen, Laura Stubkær og Ute, har afholdt et samarbejdsmøde i Toftlund, med det formål at udveksle nyt siden sidst. Vi holder ca. 2 møder årligt.

 

FCT har deltaget i et møde med Fritid og Kultur, GOK og Kirsten Nissen, hvor muligheden for etableringen af et frivillig korps af livreddere blev diskuteret. En stor gruppe patientforeninger, ønsker at benytte sig af f.eks. varmtvandstræning og bliver ofte bremset, af de store udgifter der er forbundet hermed. Gruppen arbejder selv videre med ideen og trækker på FCT i det omfang det bliver nødvendigt. Kompetencecentret har ligeledes efterspurgt vores input til grupper i de korte afklaringsforløb og arbejdet med opstart af vennekredse omkring døgntilbud, er stadig et aktuelt emne.

 

Irene, Vagn og jeg arbejdet på en evt. flytning til lokaler i gågaden (den tidligere TDC butik). Projekt pengene fra OAK og den nordslesviske kvindefond, er dog ikke helt nok til at den ide kan realiseres og vi har i den forbindelse haft møde med Knud Matzon og Kirsten Nissen. En mere central beliggenhed, vil gøre os meget mere synlig og gøre det muligt for den målgruppe pengene er søgt til, at gøre brug af vores tilbud. Ligeledes vil tanken om at tilbyde et reelt foreningshus, hvor foreninger selv kan låse sig ind og ud, endelig blive en realitet og mange ressourcetunge aftentimer vil blive sparet for os ansatte ved FCT. Der arbejdes fortsat og punktet er på den kommende dagsorden.

 

Sidst, men ikke mindst, har vores ansøgning om grundfinansiering stillet store krav til især Knud Petersen. Kravene om hvorledes regnskaber skal stilles op og – på sigt – skal afrapporteres, er tydeligt skærpet. Ansøgningen er nu godkendt. FRISE har en aktiv dialog med Socialministeriet om de øgede krav og bureaukratiseringen, som gør det betænkelig svært for den frivillige verden, at håndtere såvel ansøgte, samt bevilligede midler. Set i lyset af, at Frivilligcentrene i langt større udstrækning skal indgå i samarbejder med kommune og andre i løsningen af problematikker i forhold til især de socialt mest udsatte borgere, virker det lidt som et benspænd og en tidsrøver. Begreber som kvalitet og forpligtelse, indgår mere og mere i definitionen af et Frivilligcenter og fra at arbejde med mindstegrundlag, diskuteres der nu kvalitetsgrundlag. Vi skal huske, at frivillige er en ressource – ikke en erstatning. Meget tyder dog på, at vi på sigt bliver målt meget mere på, i hvilket omfang vi indgår i løsningen af lokale, sociale problematikker. Dette stiller store krav om debat med offentligheden og etableringen af holdbare og gennemsigtige samarbejdsaftaler med kommunen, der netop sikrer, at frivilligheden fortsat er en ressource og merværdi og ikke en erstatning af lønnet arbejdskraft.

 

Dette var ordene for denne gang. Vi ses til bestyrelsesmødet d. 5. december kl. 18.00.

Ute

Aktivt Ældreliv