Bestyrelsens Beretning 2017

 

Bestyrelsesberetning

Så er endnu et år gået og et nyt medlemsår af Frivilligcenter Tønder taget i brug. (Medlemsår fra juli til juli)

 

Vi vil gerne takke alle vores medlemsforeninger for et fantastisk år, som, for Frivilligcentret på mange måder har medført en del udfordringer. Utes pludselige og uforudsete sygdomsperiode fra juni og frem til nu, har givet Lis Tramm endnu en aktiv periode i Frivilligcentret – denne gang som vikar på ledelsesposten. Tak for en stor og sikker indsat, hvor Lis` erfaring med stedet og den daglige drift, har været et kæmpe plus for os alle.

 

Efter en stille sommer, blev der taget fat på opfølgning af igangværende aktiviteter og opstart af nye tiltag. En farverig artikelserie i JV i løbet af foråret, hvor journalisterne virkelig formåede at sætte portrætter op af frivillige der bekræfter mangfoldigheden i vores felt, har vakt manges interesse og opmærksomhed på, hvor mange frivillige hænder der til daglig gør en uvurderlig indsats i Tønder kommune. Serien af portrætter, har ligeledes medført flere henvendelser til os, mht. lyst til at gøre en frivillig indsats.

 

Sideløbende blev der fulgt op på projekt spisevenner – en del af aktivt ældreliv – hvor de eksisterende spisevenner blev samlet mht. erfaringsudveksling og nye venskaber blev knyttet. Projektet bliver drevet i et samarbejde med Tønder kommune. Også en messe med fokus på borgere med forskellige handicaps blev realiseret i Tønder hallerne, hvor en lang række frivillige foreninger i samarbejde med Tønder kommunes sundhedsafdeling, fyldte hallen godt ud og tiltrak mange besøgende.

 

Frivillig Fredag blev afviklet den sidste fredag i september måned og er en tilbagevendende begivenhed, som har fungeret siden 2011 og efterhånden en mærkedag blandt borgerne. En dag / aften afviklet i samarbejde mellem alle frivillige foreninger og Tønder kommune. Festen har udviklet sig til at være en fast del af Tønder kommunes budget og er en tak til alle frivillige hænder.

 

Umiddelbart før Frivillig Fredag, blev pjecen, frivillige foreninger og organisationer i Tønder kommune, revideret og pakket i Frivilligcentret – her deltog Lis og Lone i aktivt samarbejde med den eksisterende arbejdsgruppe. Et produkt, vi har grund til at være stolte af og som med tiden har fået en levende forside, bestående af de smukke billeder vi er omgivet af i vores kommune.

 

Birte deltog i arbejdsgruppen omkring LEV venner, hvor en projekt ansat i LEV har fået til opgave at starte projektet op i Tønder med henblik på at få skabt venskaber i dette regi. Dette er lykkedes til alles begejstring og vi håber på en solid fortsættelse af arbejdet her.

 

Birte har ligeledes deltaget i et møde omhandlende samarbejde med kirken. En indsats, som vi vil kigge nærmere på i løbet af året.

Heidi engagerede sig i projektet ”Sempre” omhandlende integration og også her, er der søsat en indsats, som er kommet godt fra start. Projektet har til formål, at klæde vores udenlandske medborgere på til at kunne fungere i det danske skolesystem.

Lis har medvirket i arbejdsgruppen omkring opstart af et værested for sindslidende, som er blevet en realitet. Stedet har fået til huse på seniorcentret i Tønder.

Birgit deltog i et par møder omkring et projekt der blev kaldt ”bold på tværs” og som nu ligger i foreningen aktiv fritid.

 

Sideløbende har vi projekt ”fællesspisning på Nørremarksvej” under vores forening under opstartsperioden. Også her ser det ud til, at projektgruppen lykkes med gode aktiviteter i deres område.

 

Birte og Ute deltog i Decemberkonferencen i Odense – en meget udbytterig dag med yderst relevante emner og debatter, som har givet endnu mere stof til det fortsatte arbejde med vores kerneydelse, værdigrundlag og muligheder i Tønder kommune. Rammerne for afviklingen af dagen, var perfekte og vi kunne køre hjemad med en rygsæk fyldt af gode diskussioner, ny inspiration og kollegialt samvær.

 

Hele bestyrelsen har medvirket aktivt i et forløb med Ronni Rix, hvor vi har arbejdet med Frivilligcentrets værdigrundlag og vision, som vi vil sætte mere fokus på senere i dag. Der er meget fokus på frivilligheden og der stilles støt flere krav til bestyrelsesmedlemmerne – dette har især Birte mærket i årets løb, hvor hun har deltaget i et væld af møder, kurser og konferencer. Bl.a. formandsnetværket i region Syddanmark, har givet et godt og solidt indblik i og dannet grundlag for værdifulde diskussioner, som – sammenholdt med ledernetværket og deres møder, har fyldt på vores dagsordener til bestyrelsesmøderne.

 

Under sidste års afvikling af årsmødet i Frise, deltog 4 personer fra os i Frivilligcenter Tønder og også det har været medvirkende til et bredere indblik i udviklingsarbejdet på vores felt.

 

I efteråret, var Casper og Danni – konsulenterne fra Frise – på rundtur blandt de Frivilligcentre, de endnu ikke har været på besøg hos og besøgte således også os i Tønder, hvor Birte, Lis og Ute fik en god drøftelse af vores virke og de rammer vi har. Det blev til et par engagerede timer med stort udbytte for os alle. Også de nye tildelingskriterier, det bredere rekrutteringsgrundlag for rekruttering af bestyrelsesmedlemmer og de støt stigende krav til aktivt medvirken i arbejdet omkring Frivilligcentret fra bestyrelsens side, blev drøftet og de dermed følgende udfordringer og forventninger. Et arbejde der kun bliver mere relevant på sigt.

 

I november, havde vi besøg af Chris Mcdonald. Kræftens bekæmpelse, Diabetesforeningen, Ældre sagen og Frivilligcenter Tønder samarbejdede om denne aften, hvor vi fyldte hele gymnastiksalen med borgere der alle udtrykte stor begejstring for oplægget fra Chris. Stemningen var i top og underholdningsværdien det samme. Tak for en fantastisk aften og godt samarbejde. Vi ser frem til at få ønsker og input til, hvad vores næste arrangement skal omhandle.

 

Frivilligcenter Tønder har, som før nævnt, et godt samarbejde med Tønder kommunes afdelinger og vi kan således også nævne jobcenter og kompetencecenter som et aktiv i vores hverdag. Hver 14. dag har vi besøg af en lille gruppe borgere tilknyttet kompetencecentret, som får en rundvisning i huset og et oplæg om, hvem vi er og hvad vi tilbyder, for til sidst at afslutte med evt. spørgsmål m.m. Der er stor forskel på de grupper der deltager, men som hovedregel er det møder, som afføder nye frivillige og / eller nye brugere til vores foreninger og tiltag. Pt. Har vi en kvinde i arbejdsprøvning i et par timer om ugen og har efterhånden haft mange borgere under vores vinger, hvor en afklaring af deres arbejdsevne har fået et skub i den rigtige retning – udover, at disse borgere får et godt indblik i det frivillige virkefelt.

Aktivt Ældreliv