Referat generalforsamling for 2017

 

Referat af Frivilligcenter Tønders generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 17.00 på Østergade 63, 6270 Tønder.

 

Formand Birte Tørnqvist bød velkommen og der blev sunget en sang. Der mødte 13 medlemsforeninger op og Kirsten Nissen, frivilligkoordinator.

 1. valg af dirigent: Frivilligcentret foreslog Bette Borum som dirigent og hun blev valgt med klapsalver.
 2. valg af referent: Ute blev valgt
 3. valg af stemmetællere: Anne Hvidberg og Grethe Grønfeldt blev valgt
 4. Birte fremlægger bestyrelsens årsberetning – suppleret af Ute, som viser vores statistikskema og aktiviteter i Frivilligcentret og som bliver sendt til hhv. Frise og Socialministeriet hvert år. Jens Petersen undrer sig over betydningen af, at Frivilligcentret har opsagt samarbejdsaftalen om den praktiske drift af Medborgerhuset. Ute forklarer og Jens foreslår ligeledes, at årsberetningen fremover bliver sendt med indkaldelsen ud til medlemmerne. Det blev taget til efterretning.
 5. Lone Scheibel gennemgår årsregnskab. Der var behov for yderligere forklaring mht. gennemgang af udgifter til lokaleleje. Jens Petersen ytrer utilfredshed med, at der i 2016 blev trukket på §18 midler til dækning af Frivilligcentrets udgifter til rengøring i Medborgerhuset. Dette er bestyrelsen opmærksom på og udviser stor forståelse for det faktum. I 2017 bliver midlerne godtgjort på anden vis. Ligeledes affødte gennemgang af regnskabet en debat om de mange driftsmidler Frivilligcentret sammenlagt er pålagt i forbindelse med husleje / rengøring. Kirsten Nissen forklarer, at kommunen gerne må påregne et beløb af den størrelsesorden til lokaleleje/ el, vand, varme. God debat. Regnskabet blev godkendt.
 6. Lone Scheibel gennemgår budgettet for 2017 – spørgsmål ved, hvad Frivilligcentrets tilskud til rengøring udgør i forhold til de samlede udgifter i forbindelse med rengøring af Medborgerhuset. Ute undersøger det.
 7. fastlæggelse af kontingent. Det blev enstemmigt vedtaget, at kontingentet forbliver på 200 kr. som hidtil.
 8. Indkomne forslag. Frivilligcentret har to forslag til vedtægtsændringer. (se vedhæftede dagsorden og ændringsforslag.) 1. forslag blev vedtaget. 2. forslag (et påbud fra Socialministeriet og krav, for at få del i driftsmidlerne) blev debatteret grundigt og blev afgjort ved en skriftlig afstemning, hvor 11 medlemmer stemte for og 2 medlemmer stemte imod. Også her fik vi en god drøftelse af Frivilligcentrets virke og udviklingen på feltet. Det er vigtigt, at vi holder fast i baggrunden for etableringen af Frivilligcentret og værner om frivillighedsbegrebet. Tak for en god debat.
 9. valg af bestyrelse. Grethe Grønfeldt kommenterer, at det havde været rart, hvis bestyrelsen havde præsenteret sig før valget. Dette blev taget til efterretning og aftalt gjort under evt. i år og fremover ved begyndelsen af generalforsamlingen. Birte Tørnqvist og Birgit Backenhaus var på valg og blev begge genvalgt.
 10. valg af suppleanter. Harry Nielsen og Anne Hvidberg er på valg. Anne genopstiller ikke. Harry Nielsen blev genvalgt og Britta Kjærgaard blev valgt.
 11. valg af registreret eller statsautoriseret revisor: Tønder revision gør et godt stykke arbejde og blev genvalgt.
 12. Bestyrelsen præsenterer sig og Kristine Bundgaard, evalueringskonsulent fra Tønder kommune, fremlægger resultatet af brugerundersøgelsen.

Birte Tørnqvist. Formand og repræsenterer SEA i Skærbæk

Heidi Mørck: næstformand og repræsenterer Røde Kors

Lone Scheibel: kasserer og repræsenterer vennekredsen for Leos Plejecenter

Birgit Backenhaus. Medlem og repræsenterer ungeprojektet Multistedet 15+

Erik Jensen: medlem og repræsenterer Osteoporose foreningen

Harry Nielsen: suppleant og repræsenterer pensionist- og efterlønsklubben Sydvest i Højer

Britta Kjærgaard: suppleant og repræsenterer SIND

Vedhæftet indkaldelse, brugerundersøgelse, vedtægtsændringer og statistikskema.

Generalforsamlingen blev afsluttet med lækker gryderet produceret af Lone Scheibel og Heidi Mørck. Tak for det og tak for en god generalforsamling.

Ref. Ute

Betty Borum__________________________________

 

Aktivt Ældreliv