Referat af bestyrelsesmøde den 30.06.2015

Dagsorden og referat

Dato: 30.juni 2015

Tid: 9.00 – 11.30 formøde fra   9-9.30

Sted:

Østergade 63, 6270   Tønder

Emne: Bestyrelsesmøde

Deltagere: Ellen   Trip, Lone Scheibel, Birte Tørnqvist, Erik Jensen

Afbud: Lærke Bruns, Frieda Lützen – uden afbud: Anne Hvidberg

Mødeleder og sang

Birte   Tørnqvist

Anvendelse af mødets resultat:

Medbring: kalender

Emne

Formål   med punktet

(- hvad skal vi udrette?)

Beslutning  

(referat – hvem gør hvad)

Godkendelse af   dagsorden

Tilføre sluttid på   kommende indkaldelser – eller godkendt

Godkendelse af   ref. af d. 28. april 2015

godkendt

Nyt fra formanden

orientering

29.april –   samarbejdsmøde med FR. Birte orienterer, at der fremover vil være tre repr.   Fra FR og derfor træder Birte nu også ind i dette udvalg. På mødet blev   politik for samspil med kommunen bl.a. gennemgået. Ref. er sendt ud. Stormøde   d. 2/6-15 i Løgumkloster med indslag fra Ronnie om projekt   Foreningsudveksling, Klosteret, aktivt ældreliv og Frivilligcentret.   Temperaturen i salen vor ok denne gang. Lyden til gengæld ikke. Der er   udsendt en liste over gratis tilbud om oplæg fra Kommunen. Husk, at rette   vores pjece side til.

Økonomi v. Lone – status   inden ferien. Hvordan ser økonomien ud i 2016

orientering

Flot og klar   gennemgang af regnskab og budget. Hænger fint sammen. Se bilag. Da Klosteret   nu har gjort sig selvstændig, vil der i årene fremover blive opkrævet   halvdelen af kopiudgifter via en regning.   Der skal søges om flere midler til 2016, da der ikke kommer flere   projektmidler ind. Ute foreslår at søge til driften af en social cafe i   huset. Der arbejdes videre. Lone og Ute sætter os sammen en gang pr. kvartal   og gennemgår økonomi.

Evt. ansættelse af   Birthe i flexjob

forespørgsel

Vi skal først have   sikret os lønkroner til Lis` fortsatte ansættelse. Hendes kontrakt udløber   med udgangen af året – skulle meget gerne forlænges. Lone og Ute drøfter   mulighederne for Birthe inden længe. Evt. med hjælp fra Medborgerhuset eller   sundhedsafdelingen.

Nyt fra   Centerlederen

orientering

Gennemgang af   orienterings brev.

Mødet med FriSe d.   10. sept. 2015

Ute fortæller om   baggrunden for mødet og både Ellen og Lone har sagt ja til at deltage. Birte   overvejer. Mødet foregår i Fredericia fra 16-20

Frivillig Fredag

orientering

Emne: ”Grokraft i   fællesskaber”. Underholdning fra sprogcentret? Ute undersøger mulighederne.   Debat ved bordene med udgangspunkt i relevante spørgsmål, styres af medlemmer   af FR og FCT`s bestyrelse. Næste møde d. 19. august

Orientering fra   stormødet

Ellen ref. under   nyt fra formanden

Sommerhilsen til   foreningerne. Hvordan skal den se ud

debat

Ute gennemgår et forslag. Sender det ud til   gennemsyn snarest. Sendes ud før ferien

11) hvad skal vi   have af tiltag / foredrag resten af året?

debat

udsættes

12) Mødedatoer for   resten af året. MUS samtaler nov /dec

Ute foreslår, at   vi afholder møder hver 14. dag (fredage fra kl.10.00) med formand og   næstformand, med det formål, at få dagligdagen her i huset lidt tættere på.

Næste best. Møde:   1. sept.; 20. okt.; 17. nov.; 15. dec. Alle møder afholdes fra 16-18 – dog   fra kl. 17.00 i dec. Pga. julefrokost.

13) Vedtagelse af   forretningsorden

udsættes

14) Servicering af   foreningerne

debat

Utes punkt om.   ”hvad mener i, er vores kerneydelse”. Individuel gennemgang. Udsættes

15) Hjemmesiden

gennemgang

Ute gennemgår   hjemmesiden på storskærm næste gang.

16) evt.

Tak for et godt   møde J og god sommer til jer alle.

Aktivt Ældreliv