Referat bestyrelsesmøde den 13.01. 2015

 

Ref. af bestyrelsesmødet d. 13. januar 2015 fra kl. 18.30-20.30 på Frivilligcenter Tønder

Tilstede: Ellen Trip, Lone Scheibel, Vagn Bollerup, Birte Tørnqvist, Erik Jensen, Knud J. Pedersen

Afbud: Frieda Lützen

Mødeleder: Vagn Bollerup

Vores forslag til dirigent til generalforsamlingen i februar, deltog i den første del af mødet.

Gennemgang af dagsorden, forslag til vedtægtsændringer og valgprocedure. Ute har udarbejdet en skrivelse / invitation til generalforsamlingen, som sendes ud til alle medlemsforeninger snarest. Ellen får den til redigering og underskrift.

Husk, at pege på to stemmetællere.

Pkt. 1: godkendelse af dagsorden            godkendt

Pkt. 2: godkendelse og underskrifte af ref. fra sidst     godkendt og underskrevet. Birte efterlyser referat af mødet med politikerne, som foregik d. 15. 12. 14. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor Irene Holk desværre måtte melde fra pga. sygdom. Alle tre har indvilliget i, at stille op til paneldebat med repræsentanter fra alle vores foreninger, til foråret.

Pkt. 3: Nyt fra formanden. Arbejdsgruppe vedr. vedtægtsændringer: Vagn, Lone, Birte. Vagn fremlægger senere. Ellen og Lis, modtog d. 15. 12.14, fondsmidlerne fra Andelsvaskeriets Mindefond, som også blev fastholdt i en flot artikel i Jydske Vestkysten. MUS samtaler – Ellen afholder dem med os alle tre i nærmeste fremtid.

Pkt. 4: Nyt fra Centerleder: ingen kommentarer vedr. det udsendte orienteringsbrev

Pkt. 5: Økonomi og bankskifte: Lone gennemgår Årsrapport med noter samt balance siden sidst. Flot og overskuelig opstilling. Lone og Ute udarbejder forslag til budget, som sendes til bestyrelsen, til gennemsyn og evt. redigering, snarest. Lone orienterer om, at hun nu har indsamlet alle de nødvendige papirer vedr. bankskiftet og vi overgår snarest til Sydbank. Efter afviklingen af vores generalforsamling, bliver årsregnskabet sendt ind til Socialministeriet, som bilag til vores grundfinansiering.

Pkt. 6: Fokus på patientforeningerne: Ute gennemgår de nye tiltag. Vores første kursus i ”lær at tackle kronisk sygdom” er i gang med første undervisningsgang d. 12. 1.15. Samtidig er også et nyt tilbud fra FOF skudt i gang. Folderen er lige udkommet og kan bl.a. findes på vores hjemmeside.

Pkt. 7: Fokus på Landsbyerne: Ute har sendt en mail til alle medlemsforeninger og vi har allerede fået 6 henvendelser og aftalt konkrete datoer. Vi starter således i Jejsing d. 26. jan. 15 fra kl. 16-17.30. Nærmere info, kan også findes på vores hjemmeside og Facebook profil.

Pkt. 8: Statistik til Socialministeriet og FRISE: hvert år, udarbejder Frivilligcentret et registreringsskema over bl.a. henvendelser og aktiviteter, som ved begyndelsen af hvert nyt år, skal sendes til ovenstående, som dokumentation af vores arbejde. Også dette skema kan ses på vores hjemmeside og giver et godt indblik i vores arbejde og virke.

Pkt. 9: Opdatering af årshjulet: konsulent Hans Stavnsager, fra Center for frivilligt, socialt arbejde, udbyder gode og konkrete kurser i f.eks. ”bestyrelsens opgaver og ansvar”. Bl.a. Frivillighedsrådet, har ytret ønske om, at få et sådant kursus til Tønder, hvilket Ute følger op på ved at finde en konkret dato i slutningen af marts eller midten af april. Vi afventer svar fra Hans Stavnsager. Bestyrelserne for alle vores medlemsforeninger, vil blive inviteret til dette kursus.

Pkt. 10.: Årsmøde i FRISE: Ellen, Ute og Lis deltager

Pkt. 11: Drøftelse af generalforsamlingen: pkt. blev gennemgået ved starten af vores møde og vi vedtog, at vi afholder den fra kl. 17.00 med efterfølgende fællesspisning.

Pkt. 12: Datoer for næste møde og mødeleder: Ellen byder velkommen til generalforsamlingen og kommende møder bliver aftalt under konstitueringsmødet efter generalforsamlingen.

Pkt. 13. Evt.: Ute udarbejder et forslag til kommende dagsordener for vores fremtidige møder, hvorpå det tydeligt fremgår, hvilke punkter der er til orientering, drøftelse og beslutning.

Tak for endnu et godt møde.

Ref. Ute Mammen

Aktivt Ældreliv