Referat af bestyrelsesmøde den 10.09.2015

Dagsorden og referat

Dato: 10. sept 2015

Tid: 11.30-13.00

Sted: Medborgerhuset

Mødeleder og sang: Ellen Trip

Deltagere: Ellen   Trip, Lone Scheibel, Erik Jensen, Birte Tørnqvist

Afbud fra: Frieda   Lützen, Anne Hvidberg, Lærke Bruns

Formål med mødet:

Forbered:

Anvendelse af mødets resultat:

Medbring: kalender

Emne

Formål   med punktet

(- hvad skal vi udrette?)

Proces

(hvordan behandler vi emnet)

Beslutning  

(referat – hvem gør hvad)

Godkendelse af   dagsorden

Udsatte punkter   fra juni mødet mangler – tages med næste gang. Og pkt. 9 ændres fra   ”ansøgning om Utes løn…” til ansøgning om at få medfinansiering på kommunens   budget

Godkendelse og   underskrift af ref. af d. 30. juni 2015

underskrevet

Nyt fra formanden

orientering

18. august: Lone,   Ellen og Ute deltog i opfølgnings- orienteringsmøde med Kim Printz Ringbæk og   Sven Rode. Lone supplerer og Ref. følger.

- Ellen ønsker et   print af arbejdsgiver håndbogen.

- Orientering fra   Frise om rod i udbetalingerne fra socialministeriet. Det bliver udlignet

- Fremover kommer   udbetalingerne fra Puljestyringen

- dialogmøde med   Frise d. 29.9.15: Ellen, Lone, Birte, Ute deltager – Lone kører

Økonomi v. Lone

orientering

Gennemgang af   balance og diverse tilskud fra hhv. Medborgerhus, Aktivt ældreliv, socialministeriet   og Medlemsindtægter.

Nyt fra   Centerleder

Orientering og   dialog

Ingen kommentarer   til der udsendte orienteringsbrev.

Ute skitserer   baggrunden for det kommende dialogmøde. Vigtigheden af at vi husker, hvor   Frivilligcentrene er forankret forvaltningsmæssigt og hvor vi generelt får   vores midler fra i forhold til indsatsområder og kerneydelser. Frise er for   os, hvad vi er for vores foreninger. Der er tilmeldt 4 personer fra os á 100   kr. til forplejning.

Frivillig Fredag   v. Ute

Orientering og   debat

Ellen har allerede   været omkring emnet. Blandede holdninger til måden at afvikle dagen på. Husk,   at evalueringen skal lægges tættere på afviklingen af dagen.

Orientering om   aktivt ældreliv v. Ute

Orientering

Der er efterhånden   mange spisevenner match og der arbejdes på en temadag for besøgsvenner i   Skærbæk d. 26.okt.

Ansøgning om at få   kommunens medfinansiering på kommunens budget

drøftelse

Ute har skrevet en   ansøgning til kommunens budgetseminar. Lone har underskrevet og ansøgningen   ligger nu i Sundhedsafd.

Evt.

Pkt. 7 –   orientering om mødet med kommunen har jeg udeladt her, da det blev gennemgået   under ”nyt fra formanden”.

Næste møde d.   20/10-15 flyttes til d. 22/10 kl. 18.30.

Aktivt Ældreliv