Referat bestyrelsesmøde 06.05.2014

 

Ref. af bestyrelsesmødet d. 6. maj 2014 kl. 18.30-21.00 på Medborgerhuset i Tønder

Tilstede: Jytte Frodelund, Frieda Lützen, Vagn Bollerup, Ellen Trip, Betina Jacob, Birte Tørnqvist, Lone Scheibel og Ute Mammen

Afbud: Knud Petersen og Erik Jensen

Mødeleder, sang og trivselsrunde: Jytte Frodelund

Ref. Ute Mammen

1: godkendelse af ref: godkendt

2: godkendelse og underskrift af ref. af 1.4.14

3: nyt fra formanden: fin artikel om Frivilligcentrets flytning og ”Klosteret” i JV,

   Fint åbent hus arrangement

4: nyt fra centerlederen:

Ute deltager i flere ekstraordinære generalforsamlinger og prøver at støtte foreninger med behov for nye formænd og kasserere.

Frivilligcentret arbejder med udarbejdelsen af en statistik over brug af centret. En udvidet udgave af den der hvert år skal sendes til hhv. FRISE og Socialministeriet. Kommer til at ligge på hjemmesiden, når den er færdig. Ligeledes arbejdes der på en mere overskuelig kalender over vores aktiviteter.

Ute uddeler ”visitkort” fra FCT til alle bestyrelsesmedlemmer til uddeling relevante steder.

Studietur til Sydafrika udbudt af FRISE – materiale vises rundt.

Skilte på Fabriksvej – Vagn arbejder på sagen og får de eksisterende taget ned.

Ute deltager i nyt projekt om ensomme ældre. Materiale mailes rundt til gennemsyn og orientering.

5: økonomi: Lone gennemgår balance pr. 31.marts 14. Ros til Lone for et flot stykke arbejde.

Lone har nu adgang til næsten alle funktioner i banken. Balancen er vedlagt referatet i papirudgave.

6: status over tildelte midler: Ute gennemgår bevillingerne fra den nordslesviske kvinde forening, OAK og PUF

7: nyt fra Frivillighedsrådet: der afholdes møde d. 12. maj kl .14.00 på FCT.

8: kommende planer / aktiviteter / årshjul: temadagene på årshjulet bliver slettet og Ute laver ny udgave til kommende bestyrelsesmøde / sender det via mail inden da.

Ute undersøger muligheden for, at få Hans Stavnsager fra CFSA til at afholde et bestyrelseskursus hos os til alle bestyrelser.

9: evaluering af åbent hus: fint arrangement med mange besøgende og god stemning. Tak til alle for den store indsats. Også pressen har skrevet en fin omtale. Trygfondens tilstedeværelse var et godt supplement.

10: evaluering af brobygning: også godt besøgt, men af en helt anden målgruppe. Vores indsatser i såvel Selvhjælp, Brobygning og FCT ligger tæt op ad hinanden, selv om vi har hver vores virkefelt.

11: Frivillig Fredag v. / Ellen. Ellen deltog i det sidste møde med en bred skare af repræsentanter for hele frivillig området. Frivilligcentret vil bidrage med vores indslag / evt. en avis.

12: pressemeddelelse og kontakt til pressen: fin pressedækning generelt.

13: evt. : kort gennemgang af servicevejledning v/ Vagn med fokus på love vedr. regler for opsætning af skiltning i bymidten.

Kort drøftelse af foreningsservice mht. kopiering. Enighed om at vi vil fortsætte med billige kopier. Det er en god og afholdt service for mange.

Næste møde er d. 3. juni samme tid. Mødeleder er Lone Scheibel.

Tak for et godt møde

Ute

Aktivt Ældreliv