Referat bestyrelsesmøde den 03.06.2014

 

Ref. af bestyrelsesmødet d. 2014 fra kl. 18.30 til 20.30

Tilstede: Ellen Trip, Vagn Bollerup, Lone Scheibel, Erik Jensen, Frieda Lützen, Birte Tørnqvist

Afbud: Jytte Frodelund, Knud Petersen, Betina Jacob

Ref: Ute Mammen

Mødeleder:

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden:

ok

Pkt. 2: Godkendelse og underskrift af bestyrelsesmøde d. 6 .maj 2014

ok

Pkt. 3: Nyt fra formanden:

 • Utes ønske om at deltage i studietur til Afrika blev drøftet. Tages op igen en anden gang.
 • Drøftelse af, at det ikke er let at finde bestyrelsesmedlemmer til foreninger der er i farezonen for at måtte nedlægges, pga. manglende kandidater. Frivilligcentret har deltaget i flere møder med henblik på at hjælpe.
 • Ellen, Ute og Lis deltager i Richtens Plejecentrets jubilæum d. 20. juni. Ute har tilmeldt os. Vi har fastsat i fast beløb på 250 kr., som vi giver i gave til den slags aktiviteter.
 • Husk Tryg fondens udstilling i Skærbæk Fritidscenter om deres støttemuligheder fra d. 11. til d. 30. juni. Se i øvrigt hjemmeside facebook.

Pkt. 4: Nyt fra Centerlederen:

 • Frivilligcentret bliver ofte inviteret til at deltage i diverse projekter i kommunalt regi. Drøftelse af, i hvilket omfang og i hvilke opgaver vi deltager fremover. Udviklingen er naturlig og tager bl.a. sit afsæt i hele charter debatten, der jo netop sætter samspillet mellem det offentlige og det frivillige på dagsorden. Ute fremlægger fremtidige invitationer om deltagelse for bestyrelsen, som hidtil.
 • De 4 1. hjælps kurser vi har fået fra Tryg fonden er nu næsten afviklet. Et i Arrild, et på Seniorcentret, et I Løgumkloster til efteråret ( 23. okt) og et sidste hos os. Der er søgt om hjertestarter her til Medborgerhuset, hvilket gør det ekstra relevant at deltage.
 • Ingen yderlige kommentarer til orienteringsbrev

Pkt. 5: Nyt fra FC/ FR – ref. af mødet d. 12. maj 2014, hvor Ellen og Ute deltog

 • Ellen foreslår, at vi skiftes til at lave en dagsorden til de fremtidige møder, med mere konkrete punkter. Herved kan vi bedre holde fast i emnet.
 • Vi drøftede muligheden for, at samarbejdsudvalget fremover evt. skal være repræsenteret ved to best. Medlemmer fra FCT og to medlemmer fra FR. ? Drøftes igen
 • Forslag om en fælles aktivitet – evt. workshop, hvor der også er plads til at lære hinanden at kende – drøftes også igen

Pkt. 6: Økonomi v. Lone

 • Lone gennemgår balance og deler ud. Vedlægges referatet
 • Regninger fra Digeposten bliver sendt til både Lone og FC, men Lone betaler dem.
 • Skal vi fortsætte vores annonce? Er der nogen der ser den? Vi beslutter at sætte den i bero i en tid og benytter os af JV`s ”det sker” som er gratis

Pkt. 7: Gennemgang af årshjul / kommende aktiviteter – alle

 • Ansøgning om Grundfinansiering og kommunens medfinansiering skal skrives på som tilbagevendende opgave i juni / juli
 • 1. hjælps kursus lægges i starten af september 2014

Pkt. 8: Frivillig Fredag

 • Lang drøftelse af, i hvilket omfang vi kan / vil deltage i Frivillig Fredag. Vi medvirker pt. i en arbejdsgruppe, repræsenteret af en bred gruppe aktører på det frivillige område.
 • Der er lagt op til, at vi, på lige fod med alle andre, skal betale 15.000 kr. til afviklingen af dagen. Mange penge, som vi pt. ikke helt kan se, hvor ender henne og om de kommer vores medlemmer til gode.
 • Enighed om, at vi selvfølgelig deltager i dagen, men på lige fod med alle andre frivillige foreninger. Vores budget er også kun begrænset.
 • Drøftelse af, hvad vi selv vil afholde, for at markere ugen / dagen

Pkt. 9: skilte v. Vagn

Vagn har gjort en stor indsats og vi er nu synliggjort ved skilte såvel på Østergade og ved indgangen.

Pkt. 10: Evaluering af stormødet d. 19. maj i Bredebro hallen

 • Enighed om, at det var lidt ”tyndt”. Også her viser det sig, at det ikke er nemt at finde nye kandidater til Frivillighedsrådet. Det lykkes dog

Pkt. 11: Lønforhandling v. Ute

 • Bestyrelsen lovede sidste år en ny lønforhandling og vi blev enige om, at jeg sender materialet og oplysninger om nuværende og ønsket løn ud til bestyrelsen, som gennemgår og drøfter og melder tilbage.

Pkt. 12: Fødselsdagsliste v. Ellen

 • de manglende data tilføjes den eksisterende liste og sendes ud til alle

pkt. 13: Planlægning af sommerferie v. Ute

 • Ute holder i uge: 28, 29, 30, 31
 • Lis holder i uge: 29, 30, 31
 • Vi har så begge to uger tilbage+ den 6. ferieuge – bliver lagt på hjemmesiden

Pkt. 14: Orientering om Mens health week i uge 24 v. Ute

 • Frivilligcentret deltager i gåturen for mænd d. 10. juni og igen i afslutningen d. 13. juni om formiddagen, hvor der vil være foredrag og grill mad (hvis der er tilslutning) – se hjemmeside og Facebook

Pkt. 15: gennemgang af hjemmesiden v. Ute

 • Ute gennemgår hjemmesiden på storskærm og opfordrer alle til at ”bladre” lidt derude for at se, om alle kan finde det der søges. Vi prøver hele tiden at forbedre og gøre den overskuelig og let læselig.

Pkt. 16: evt.

 • Socialrådgiver praktikant Lærke har sidste dag d. 20. juni og vi køber en lille gave til hende.
 • Ellen viser en kalender fra Arrild, hvor hele margenen er udfyldt med oplysninger om lokale forretningsdrivende. Kunne vi lave en sådan til os? Ute undersøger
 • Næste møde tirsdag d. 5. august kl. 18.30. Husk kalender, så vi kan planlægge frem til næste generalforsamling den dag.
 • Der bliver sendt nyhedsbrev og girokort ud til alle medlemmer før sommerferien.

Tak for endnu et godt mødeJ og god sommer

Aktivt Ældreliv