Referat bestyrelsesmøde den 01.04.2014

 

Ref. af bestyrelsesmødet d. 1. april 2014 fra kl. 18.30 til 20.30

Tilstede: Ellen Trip, Birte Tørnqvist, Knud J. Petersen, Jytte Frodelund, Erik Jensen, Vagn Bollerup

Afbud: Frieda Lützen, Betina Jacob, Lone Scheibel

Ref. Ute Mammen

Mødeleder: Ellen Trip

 

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden: godkendt

Pkt. 2: godkendelse og underskrift af konstituerende møde d. 11. marts 2014

Pkt. 3: Nyt fra formanden:

-         Ellen Orienterer om, at der er kommet ny invitation til info om Brobygningsprojekt under Selvhjælp Sydvest. Det bliver afholdt her på Medborgerhuset d. 24. april 2014. Invitation er sendt ud. Desuden har Jydske Vestkysten haft kontakt til Ellen efter at hun indgav pressemeddelse om ny bestyrelsessammensætning. Det resulterede i en flot artikel.

Pkt. 4: Nyt fra Centerlederen:

-         Ute fortæller om ny kalender funktion på hjemmesiden, hvor alle Frivilligcentrets opgaver og aktiviteter fremgår.

-         Frivilligcentret har haft besøg af Lisbeth Oxholm fra Tryg fonden med henblik på et arrangement i vores regi, hvor hun gerne vil fortælle om de mange støtte muligheder de tilbyder. Hun deltager i åbningen af unge projektet d. 23. april, hvor hun laver en lille bod med info m,m. Lisbeth fortalte desuden, at de har bruge Laser Tryk i Århus til trykning af foldere, visitkort m.m. til gode priser. Ute undersøger det nærmere.

-         Teknisk forvaltning har skrevet en mail om, at vores skilte ikke kan sættes op i midtbyen. Vagn forfølger sagen og tager kontakt til dem.

-         Alle udtrykker tilfredshed med det sidste orienteringsbrev

Pkt. 5: Økonomi

-         Ellen og Ute har været til møde i banken med henblik på at få skabt klarhed over, hvem der skal have råderet og indsigt i de forskellige konti. Papirerne bliver gjort klar og sendes til os til underskrift.

-         Ute orienterer om møde med Medborgerhusets bestyrelse og den udearbejdede lokaleudlåns aftale. Underskrives af Ellen snarest.

-         Vagn indgår i Medborgerhusets bestyrelse fremover.

Pkt. 6: Nyt fra Frivillighedsrådet + ny repr. Til samarbejdsudvalget

-         På sidste Frivillighedsrådsmødet d. 27. marts, deltog Ute og fortalte kort om nye tiltag m.m. Godt at se hele rådet med jævne mellemrum for at bevare den brede kontakt og de direkte spørgsmål.

-         Ellen indgår som ny repræsentant i vores samarbejdsudvalg.

Pkt. 7: Frivillig Fredag

-         Arrangementet i år, har en helt anden karakter som de første to og ligger nu i et noget større regi. Der er blevet nedsat et kommissorium bestående af en lang række repræsentanter for frivilligt arbejde i bred forstand som i fællesskab arbejder på det næstkommende arrangement d. 26. sept. 2014. Ute deltog i det første møde. Fremover bliver Frivilligcentret repræsenteret af Ellen. Næste møde er d. 9. april fra 12.30 til 14.30

Pkt. 8: Pressemeddelelse …..

-         Udover Ellens artikel i Jydske Vestkysten, skal der også arbejdes på flere artikler – heriblandt om vores nye projekt for unge, vores flytning og andre tiltag. Digeposten kommer i dag d. 2. april og Ute tager kontakt til de øvrige aviser, når vi er klar med godt og vedkommende indhold.

Pkt. 9: Reception

-         Vi lægger vores ”åbent hus” arrangement d. 23. april fra 14-17, hvor også unge projektet bliver indviet. Ute laver liste over opgaver i den forbindelse og sender det ud til bestyrelsen, som så kan melde ind på dem. Cafeen og salen er booket til den dag.

Pkt. 10: årshjul – Ute redigerer det eksisterende og har et nyt eksemplar til alle til næste møde

Pkt. 11: evt. Ryste sammen arrangement for bestyrelsen med lidt hyggeligt indhold og plads til snak?

-    Skal vi tegne et abonnement af Jydske Vestkysten? Vagn tager kontakt til dem med henblik på et godt tilbud – evt. sammen med Medborgerhuset?

Tak for et godt møde og på gensyn

Aktivt Ældreliv