Referat bestyrelsesmøde den 5.11.2013

 

Ref. af Bestyrelsesmødet d. 5. nov. fra kl. 9.00-11.30 på Fabriksvej 12, Tønder

Tilstede: Ellen Trip, Grete Dauberg, Irene Feddersen, Birte Tørnqvist, Vagn Bollerup, Frieda Lützen

Afbud: Anne Hvidberg, Jytte Frodelund, Knud Petersen

Ref. Ute

 1. Trivselsrunde
 2. Der er forskellige holdninger til det at sætte tid bag punkterne på dagsorden. Vi prøver det i en periode og evaluerer det på et senere tidspunkt.
 3. Minus vandmærke i Utes skrivelser. Det forstyrrer læsningen.
 4. De 450.000 kr. fra OAK fonden er nu endelig bevilliget og bliver udbetalt ved årsskiftet. 20.000 kr. fra Den Nordslesviske Kvindefond blev overrakt i Aabenraa d. 25. okt. Ansøgning på 50.000 kr. ved Albani fond er endnu ikke behandlet. Ansøgningen til integrationsministeriet, fik afslag. Også projektet til samme målgruppe i Skærbæk. Ute ønsker pkt. fondsmidler og lokaler til      projekt på dagsorden næste gang. Ute søger PUF puljen med ansøgningsfrist d. 11. nov.
 5. Grete gennemgår budgetoversigt m.m. Knud har sendt. Ferieregnskabet vækker undren, men er rigtigt. Hvor fremgår overførslen af overskuddet fra 2012?  Print af kontoudtog udleveres efter mødet. Bestyrelsen vil gerne, at Knud deltager på det kommende møde, for at kunne gennemgå regnskab og budget grundigt.
 6. Frivillig Fredag: Billigt arrangement, god brobygning mellem foreningerne, men mangel på ”kunder” fra målgruppen.
 7. Gennemgang og rettelse af vedtægter. Husk underskrift på det vedtagede dokument efter  generalforsamling af både dirigent og hele bestyrelsen.
 8. Vagn gennemgår bankvilkår fra de adspurgte banker. Den Jyske Sparekasse giver de bedste vilkår og vi skifter dertil pr. 1. 1. 14. Vagn sørger for at få  indhentet de nødvendige papirer til underskrift til næste gang. Husk at oprette en ekstra konto til fondsmidler
 9. Hvordan vil vi markedsføre Frivilligcentret og med hvilket formål? Det har god effekt, når nogen fra bestyrelsen deltager i orienteringsmøder forskellige  steder og evt. også, når Frivilligcentret får plads på foreningernes generalforsamlinger. Forskellige holdninger til, om Ute skal fungere som  dirigent.
 10. Den kommende generalforsamling bliver afholdt i Skærbæk ved SEA (Birte melder endeligt tilbage, om det kan lade sig gøre). Ute foreslår Jens Petersen som dirigent. Irene tager kontakt til ham. Yderligere indslag på generalforsamlingen, varetager vi selv. Ute kan evt. udpege en forening til at fortælle om, hvad de har brugt FCT til. Ellen finder en sang og udarbejder en liste med opgaver, som bestyrelsen kan skrive sig på til  næste møde.
 11. Frivillighedsråd: Godt samarbejde. Der arbejdes fortsat med en politik for inddragelsen af frivillige ved bosteder m.m. FCT afholder et info møde for interesserede  d. 25. nov. kl. 16.00. Henning orienterede om enkelte foreningers undren  over vores anskaffelse af PR materiale. Ute opfordrer til, at man kontakter FCT direkte ved spørgsmål eller undren. Det kan aflive mange myter og gisninger.
 12. Bestyrelseskursus: Generelt en god og udbytterig dag. Dog manglede der tid til det egentlige formål med dagen.
 13. Kommende møder: torsdag d. 5/12 kl. 18.00 (start med julefrokost), torsdag d. 16/1-14 kl. 18.30 og torsdag d. 20/2-14 kl. 18.30. Alle møder afholdes på Fabriksvej 12. Forslag om, at også bestyrelsesmøderne kan afholdes forskellige steder på sigt.
 14. Tak for god ledelse igennem mødet Vagn. Det var et mere positivt og konstruktivt møde i dag. Drøftelse af hvem der deltager i det kommende stormøde. Drøftelse af, at en ny generation af frivillige er på vej. Ellen nævner en artikel fra samvirke. Frivillig festen – et pkt. på næste dagsorden.

Aktivt Ældreliv