Referat bestyrelsesmøde den 02.09.2013

 

Ref. af bestyrelsesmødet d. 2. september 2013 på Fabriksvej 12 fra kl. 18.30 – 21.00

Afbud: Knud J. Petersen, Jytte Frodelund

Tilstede: Ellen Trip, Birte Tørnqvist, Grete Daugaard, Vagn Bollerup, Anne Hvidberg, Irene Feddersen, Frieda Lützen og Ute Mammen

Ref. Ute

Mødeleder: Anne

 1. velkommer og orientering fra formanden: Lis Tramm er blevet forlænget frem til d. 31. 12,2013 og ikke på månedsbasis, fordi Kommunen ikke arbejder med så kortvarige ansættelsesforhold.

-          Frise udskifter årsmødet med 2 dagsmøder for hhv. Frivilligcentre og Selvhjælp og bestyrelserne er derudover inviteret til regionsmøder – for vores vedkommende d. 2.10.13 fra kl. 19-21 i Fredericia. Hvem deltager? Irene foreslår fælleskørsel.

-          Der er endnu ingen dato på Decemberkonferencen.

 1. Ordet bliver givet til Anne, som ønsker en ombytning af pkt. 1 og 2. Dette blev vedtaget, så dagsorden og ref. fremover bliver godkendt som det første pkt. på dagsorden. Anne efterlyser endvidere udarbejdelsen af et beslutningsref. Også dette blev modtaget i enighed. Fremover vil der efter hvert pkt. blive læst op, hvad der blev ført til ref. Især ved beslutninger. Dagsorden og ref. er ellers godkendt. Ute vedlægger Birtes rettelser til det forrige ref. ved.
 2. Nyt fra Centerlederen. Se orienteringsbrev af d. 2. sept. Ute orienterer derudover, at et møde med Karen Skønager resulterede i, at hun får patientuddannelsen med den rolle, at kunne undervise kommende undervisere. En udd. På 2x2 dage, som falder i oktober mdr. Mere følger.
 3. Økonomi: Grete har modtaget budget opfølgning fra Knud, som blev rundsendt. Før gennemgangen, blev Knuds mail fra sidst drøftet igen. Vagn orienterer, at der mangler et par ord i vores vedtægter, som gør, at valget af en ekstern kasserer sagtens kan lade sig gøre. Ute pointerer, at beslutningen om, at Knud forbliver kasserer frem til næstkommende generalforsamling, betyder, at han fortsat en del af bestyrelsen. Altså intern. Blot uden mødedeltagelse.Budgetopfølgningen bliver vedlagt ref. Knud skriver, at vi med vores nuværende økonomi risikerer et underskud i slutningen af året. Se bilag. Grete beder Knud om en udspecificering af udvalgte poster til næste gang.
 4. Møde med arbejdsmarkedsudvalg. Irene tager kontakt til dem og foreslår d. 27.11.13 som en mulig dato. Ikke alle skal deltage. Frieda, Grete og Irene har meldt sig – og Ute. Irene følger op på det.
 5. Kursusrække CFSA: Ute uddeler kataloger. Har desuden tilmeldt sig en række på 5 kurser, hvoraf det første er afholdt med succes og godt arbejdsmateriale – især til vores best. Kursus. Det næste handler om rekruttering. Nogen der ønsker at deltage? Nej – Ute tager af sted.
 6. Vedtægter / forretningsorden: gennemgang af CFSA`s udgave. Også det var et stort pkt. på det 1. kursus og Ute gennemgår på vores kursus. Vedtægterne vil være et fast pkt. på dagsorden indtil vores generalforsamling 2014. sidste frist for yderligere pkt. til selve bestyrelsesmødet, skal afleveres til Irene senest 15 dage før det næste møde. Dagsorden vil blive udsendt 14 dage før. Pkt der kommer herefter, vil blive drøftet under evt. og kan ikke besluttes før næstkommende møde. Årshjulet skal i spil.
 7. Ute nævner, at Andelskassen nu tre gange har afslået vores ansøgninger om støtte og foreslår et evt. bankskifte. Anne og Vagn arbejder videre hermed.
 8. Lokaleleje: blev nævnt under pkt. 3 (Burgwald)
 9. Nyt fra FCT og FR: næste samarbejdsmøde er d. 9.10.13 her på Fabriksvej. Vigtigt med et tæt samarbejde. FR ref. er ikke at finde på kommunens hjemmeside siden okt. Sidste år. Birte tager det med til deres næste møde.
 10. Evt. Næste generalforsamling tirsdag d.25. februar kl. 19.00 på Fabriksvej og fremover altid den sidste tirsdag i februar. Ute melder datoen ud til vores medlemmer og den bliver lagt på hjemmesiden.
 11. Ellen tager en sang med igen til næste møde som er tirsdag d. 15.okt. kl. 18.30 på Fabriksvej
 12. Dagsorden pkt. skal være Irene i hænde senest d. 10. okt.
 13.  Irene, Grete, Frieda, Vagn og Anne deltager i Frivillig Fredag (evt. Ellen). Ute sender mail ud med konkretisering af arbejdsopg. Efter vores møde d. 6. sept.
 14.  Birte sender mail til Ute om ”landsbyspillet” ( er sket – takJ)

Ref. Ute

Aktivt Ældreliv