referat af bestyrelsesmødet oktober 2017

Tønder d. 20.januar 2017

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 31. oktober 2017

 1. 9.30 på Medborgerhuset

Afbud: Ingen, Lis i stedet for Ute

Mødeleder: Lone

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 05.09.2017: Godkendt og underskrevet

 

 1. Nyt fra formanden:

 

 • Borgertræf d. 13/09, et godt arrangement, men Birte havde meldt tilbage at servicering af standene var for ringe.
 • Boldspil på tværs. Birte bad Birgit melde tilbage på mødet.

Projektet er søgt af Aktiv Fritid, til kreative boldspil for børn og voksne, der ikke gør brug af eksisterende tilbud. Mødet blev meget diffust og Multistedet ser sig ikke som værende en del af projektet.

 • Birte spurgte om Monika var blevet forlænget? Der er først møde med jobcenteret d. 3/11, hvor en forlængelse skal afgøres. Monika er her nu tirsdage 12-13 i stedet for torsdage, da hun er beordret i et , som en del af hendes jobafklaring.
 • Birte bad Heidi referere fra mødet i FN huset i København d. 3.10:                Der var flere oplægsholdere, der bla. kom ind på, at 65 millioner flygtninge, fordelt over hele verden er uden rettigheder, at man her i Danmark anser en 17. årig flygtning som ”voksen”, flygtningene får kun begrænset tilbud om uddannelse, da det er et KAN- og ikke et SKAL tilbud og der er mange ting der ikke hænger sammen, vi kan jo ikke sende et ikke udannet menneske retur for evt. at genopbygge sit land, uden at de har bare et minimum af færdigheder.
 • Birte har været til formandsnetværks møde i Fredericia d. 10/10, Taske Force er indtil videre udsat til februar, Birte giver udtryk for, at det er svært at se sammenhængen i det de forskellige implementerede parter melder ud, og hun håber på at få mere overblik når vi på Frivilligcenteret får besøg fra Frise. Lis rykker for en fastsættelse af dato og tid, da Birtes kalender er ved at være fuld.
 • Birte spørger til, om vi har klarhed over hvad vi får i lønrefusion for Ute og hvad det betyder for vores økonomi, flere frivilligcentre har overset problematikken når de har haft en vikar ansat. Lis undersøger ved sin A kasse hvor langt hun må gå ned i løn/timer for ikke at miste sin ret til fuld dagpenge. Lone tager kontakt til Hella Bossen for at skabe fuld klarhed
 • Ronni Rex her den 28/11 kl. 10.00-12.00

 

 1. Nyt fra centerleder (Lis):
  • Orienteringsbrev taget til efterretning
  • Frise har som det sidste nye meldt ud at Civilsamfunds strategien ser ud til at sikre samme grundfinansiering frem til 2021
 • Netværksmøde for spisevenner, 4 venner kom 4 havde meldt afbud og 1 hørte jeg ikke fra. Spisevenner fortsætter i 2018, der skal laves nyt layout til næste tryk, ny farve og nyt billede.
 • Der skal etableres et værested for sindslidende i Tønder 1. møde afholdes 1/11, Lis deltager
 • Chris Mac.Donald d. 30/11 nu med 105 tilmeldte,
 • City Info har været forbi, de har Info tavler i hele kommunen. Der var ikke den store tiltro til at sådan noget virker, men Lis undersøger hvad frivilligcenterlederen i Aabenraa bruger af tid.
 • Søndag d. 5/12 danner Medborgerhuset rammenomindsamling for Dansk Flygtningehjælp. Birgit har fået nøgle, går ned og låser op kl. 9.00, laver kaffe kl.12.00 og Finn Hedegaard smækker døren når han går.
 • Der er ledernetværks møde i Odense d. 9/11, Ute deltager såfremt helbredet tillader det, ellers gør Lis.
 • Projekt Frivillig stopper 1/1 2018
 • Lone undrer sig over, at vi ikke har betalt for rengøring endnu i år, Lis rykker for faktura.
 • Decemberkonference  d. 5/12 kl. 9.30-16.00 under temaet: ”Hvad sker der med frivilligheden, når vi professionaliserer foreningslivet og civilsamfundet.” Birte tager afsted, hvis hun kan.
 1. Generalforsamling.
 • Afholdes 20.03.2018 kl. 17.00-21.00
 • Heidi og Lone står for mad.
 1. Evt:
 • Lone gennemgik kort regnskabet
 • Lis bestiller bowling bane til 6/12 kl. 16
 • Dem der vil til stormøde melder sig selv til
 • Ferielukning af Medborgerhuset medfører problemer for flere af vore medlemmer. Som Frivilligcenter bakker vi op om, at der skal kæmpes for at vore foreninger som hidtil kan gøre brug af huset.

Næste mødedato:  06. december 2017 kl. 16.00 på bowler In

Evt. afbud til Birte 74757405 eller mail:birte_tornqvist@mail.dk

Aktivt Ældreliv