Referat bestyrelsesmøde 4. oktober 2016

Referat af bestyrelsesmødet d. 4. oktober 2016

Afbud: Anne Hvidberg

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden – ok

Pkt. 2: Godkendelse og underskrift af ref. af mødet d. 9. august 2016 – ok

Pkt. 3: Nyt fra formanden:

-          Birte følger op på årshjulet og minder om deadline for 1. fællesannoncering

-          Frivillig Fredag: Birte, Lone, Erik, Anne deltog – generel enighed om, at det var et fint arrangement. Synd, at Harpespilleren ikke fik nok plads / lydhørhed. Projekt foreningsudvikling blev modtaget med delt begejstring. Elles – lækker mad og god underholdning. Der kunne evt. følges mere op på, hvem deltagerne er.

-          Frivillig fredag evalueringsmøde d. 12. oktober på Rådhuset – Lone vil gerne deltage.

-          Næste møde skal bl.a. omhandle vores kommende GF – husk at udforme skrivelsen om hvem der sidder i vores bestyrelse jfr. Krav fra FRIG puljen / socialministeriet. Vores vedtægter er vedhæftet mailen her og kan ellers altid findes på hjemmesiden.

-          Lone foreslår, at vi synger / spiller frivillig fredag sangene på næste møde.

Pkt. 4: Nyt fra Centerleder:

-          Birte har et par kommentarer / spørgsmål til orienteringsbrev. Uddybning af, hvad vores undervisning på kompetenceholdene indebærer. Og, det var ikke ældresagen, men ældrerådet, der viste gæsterne fra Island rundt i kommunen.

-          Ute har haft møde med Ronni Rix og hans nye kollega Kasper i dag. Vi aftalte, at Ute spørger, om han kan komme til indledende samtale med os d. 8. nov. fra kl. 16.00. Ellers god samtale om, hvordan vi i fællesskab kan hjælpe med at guide borgerne ud i foreningslivet. Vores tanke om en social cafe, kunne evt. danne rammen herfor.

-          MBH bestyrelsen har haft møde d. 27. sept. 2016 og har her drøftet, hvordan de kan være behjælpelig med, at arbejdsbyrde på sigt kommer til at hænge bedre sammen med personaletimer tilknyttet huset.

-          Der ses generelt store konsekvenser af de manglende PUF midler – både ved landet Frivilligcentre og også hos FRISE.

-          Frivilligcenter Tønder, har nu 70 medlemmer og der kommer stadig nye til.

-          Ute arbejder på ansøgninger til bl.a. foredrag med Rune Strøm, hvor der indtil videre er godt 50 tilmeldte. Derudover ansøges fortsat om midler til drift og social cafe.

-          Vi har modtaget mail fra Jes Jepsen med info om, hvordan foreningerne kan ansøge Leos Legat. Sendes ud til medlemmerne.

-          Der arbejdes fortsat på udarbejdelsen af et hæfte med overskriften ”den gode historie”.

-          Orientering om de mange projekter Centret samarbejder med kommunen om – stor udfordring at undgå at medvirke til at skabe kommunal frivillighed.

Pkt. 5: Økonomi:

-          Lone fremlægger regnskab og budget – klart og overskueligt. Tallene ser rigtig ok ud.

-          Der er nu kommet midler ind fra projekt spisevenner – der forventes ikke megen tilskud til 3.+4. kvartal, da midlerne er ved at være brugt op. Vi håber på en selvstændiggørelse af indsatsen ved at lægge projektet ind under en eksisterende forening eller etablere en ny.

Pkt. 6+7:

-          udgår til fordel for en drøftelse af det store merarbejde i forbindelse med driften af både Frivilligcenter og Medborgerhus. En konsekvens af stor succes, flere brugere og færre ansatte til at varetage de mange arbejdsopgaver der følger med. Ute udarbejder en skrivelse, som sendes til Anne-Mette Dalgaard, Lotte Leth, Kim Printz, Irene Holk og Jørgen Popp, hvori problematikken bliver synliggjort og hvis mål er, at få vished / sikkerhed i arbejdsforholdene og rimelighed i forhold indsats / bemanding.

Pkt. 8: Evt.

-          Lone melder sig til at bage en kage til foredraget med Rune Strøm – Ute sender mail ud til deltagerne og efterlyser flere bagere

-          Heidi melder sig til at hjælpe med opstilling af borde, stole samt lave kaffe og te. Også her er flere hænder velkommen

Tak for god mødeledelse Heidi og tak for endnu et godt bestyrelsesmøde. J

Aktivt Ældreliv