Referat af bestyrelsesmøde d. 08.04.2019

Referat af bestyrelsesmødet d. 8.4.2019 kl. 10.00

Afbud fra: Teresa, Jonna, Poul Erik og Birte

Tilstede: Ingrid, Hans Christian, Jonni, Else og Ute

  1. underskrifter på referat, konstituering, strategi, vedtægter
  • løs snak om generalforsamling. Næste gang, vælger vi et større lokale, men general tilfredshed med såvel generalforsamling og, ikke mindst, det flotte fremmøde.
  1. Ute udsender skema, som bedes underskrives til næste møde mht. persondatalov, for at vi kan udsende materiale og evt. billeder m.m. samt lægge ud på hhv. FB og hjemmeside.
  2. se pkt. 2
  3. årshjul og kommende aktiviteter. Gennemgang af tidligere sammensat bestyrelsesmappe. Ute sammensætter en ny med relevante informationer og et opdateret årshjul samt en ajourført bestyrelsesliste.
  4. se pkt. 4
  5. FRIG ansøgning – har ansøgningsfrist d. 10.4.19 og vi gennemgår derfor kun den udarbejdede strategi, som den nuværende bestyreles desværre ikke når, at få meget indflydelse på. Det ser dog ud til, at vi kan blive enige om indholdet og tage udgangspunkt i den i vores fortsatte arbejde. Ute gennemgår selve ansøgningen med fokus på de bilag der skal vedhæftes, den ny kvalitetsmodel og øvrige krav fra hhv. socialstyrelsen og Tønder kommune. Herunder kort drøftelse af ny udkast til samarbejdsaftale med Tønder kommune. Kirsten Nissen og Ute har afholdt møde vedr. samarbejdsaftalen og blevet overordnet enige om en model, som vi kan arbejde videre med under næste møde.

Kort orientering om, hvad en evt. aftale med City Info går ud på og indebærer og hvad foreningerne kan få ud af, at indgå i aftalen. Vi blev enige om, at Ute snakker med Martin fra City info med henblik på en dato for et informationsmøde, afholdt af ham. Her er meningen, at alle med interesse i at medvirke, kan deltage og blive nærmere informeret om tilbuddet og driften af det. Datoen er desværre endnu ikke fastsat, men vi blev enige om, at et fyraftensmøde vil være et godt tidspunkt at afvikle det på. Nærmere, efter påske.

  1. som det også fremgår af referatet, så var dagsorden punkterne meget lig hinanden og gled derfor noget sammen. Men, da vi ikke var flere deltagere, kom vi alligevel alle punkterne igennem.

Ingrid, har som ny kasserer, brug for et regnskabsprogram at arbejde i og jeg har undersøgt, hvad andre Frivilligcentret gør brug af. Her kom det frem, at Conventus er en både billig og brugervenlig udgave. I kan se mere her: www.conventus.dk

Tak for et godt møde og på gensyn

Ref. Ute

Aktivt Ældreliv