Referat af bestyrelsesmøde d. 05.02.2019

Referat af bestyrelsesmødet d. 05.02.2019 fra kl. 10.00-12.00

Tilstede: Birte, Lone, Heidi, Poul Erik, Birgit (lidt forsinket) og Ute

Mødeleder: Heidi

Pkt. 1. godkendelse af dagsorden – ok

Pkt. 2. underskrift på referat fra 05.09.2018 – ok

Pkt. 3. Nyt fra bestyrelsen. Poul Erik har været afsted til ”vidensdøgn” i Odense – den nye form for decemberkonference. Han var med som repræsentant for Frivillighedsrådet og fik meget ud af dagen. Poul Erik gav et kort referat og var især inspireret af Mødrehjælpens nye koncept, som ser ud til at have god effekt.

Birte spørger ind til APV (arbejdsplads vurdering) og hvordan / hvad vi gør ved det krav om at udføre det. Ute fortæller, at det bl.a. har været drøftet på regionsmødet i ledernetværket og at flere andre, især mindre, Frivilligcentre også var i tvivl om, gennemførslen af en sådan vurdering. Ikke mindst, fordi vi, langt fra altid, bor i egne lokaler og dermed ikke altid har indflydelse på arbejdspladsen. En APV burde dog, uanset, gennemføres efter bedste evne og skal afvikles mellem leder og formand.

Birte spørger ind til City Info og Ute orienterer, at det er lagt i bero indtil vi har afholdt generalforsamling – i håbet om, at endnu flere kan se ideen i løsningen. Den er ikke gratis og vi vurderer, at en merpris på medlemskab af Frivilligcentret på 500 kr. må være max pt.

Birte spørger ind til mødet med Hella Bossen (lønkontoret), som Lone og Ute afholdte vedr. diverse spørgsmål mht. løn / projekter m.m. Lone fortæller, at det var et godt møde og at det bl.a. har medført et bedre og mere indsigtsfuldt samarbejde siden hen.

Lone spørger til vores annonce på plejecenter bussen og vi forbliver sponsorer, som hidtil.

Pkt. 4. Ute spørger til kommentarer til orienteringsmailen. Det var der ikke.

Der er kommet invitation til samarbejdsmøde med kirkerne d. 26. marts 2019 fra kl. 16.30-20.00. Ute undrer sig over, at vi ikke kendte til datoen, før den blev meldt ud. Efter sidste møde, blev muligheden for, at Selvhjælp Sydvest og Frivilligcenter Tønder skulle være på dagsorden som orienterings / debatpunkter. Det er Selvhjælp Sydvest også denne gang, men Frivilligcenter Tønder ikke. Datoen for dette møde har været aftalt i lang tid, men havde vi haft kendskab til datoen, havde vi lagt vores generalforsamling på en anden dag. Generel frustration over, at vi ikke kan deltage. Ute forsøger at finde en repræsentant for os.

Ute fremlægger en ny opsætning af vores pjece, samt en tilrettet udgave af vores vedtægter. Birte kommenterer, at forsiden på vedtægterne også skal rumme vores paraply, som på pjecen. Ute retter det til .

Der er kommet indkaldelse til nyt møde med høreforeningen. Birte deltager i mødet.

Pkt. 5. Lone gennemgår regnskab og balance. Vi tilretter et nyt budget for 2019 i fællesskab. Allerede samme eftermiddag, havde Lone rettet budget 19 til og sendt ud til godkendelse før det blev sendt til revisor.

Ute undersøger, kommunens distance vedr. spisevenner annonce i lokalskriftet ”bindeleddet” i Bredebro. Ligeledes følges der op på udgifter i forbindelse med projekt ” gå dig glad” og, projekt Nørremarksvej, har flere penge på kontoen end de tror. Ute snakker med Ursula Hümüller.

Der er kommet 8000 kr. ind på kontoen fra et TAB legat (Tønder Andelsbolig forening) også her tage Ute kontakt til Ursula vedr. de penge.

Vores tilskud på 10.000 kr. fra kommunen vedr. driften af ”aktivt ældreliv”, bortfalder fra 2019.

Pkt. 6. Ute har fået ”prikket” en lang række mennesker vedr. kommende bestyrelsesposter og er, foreløbig, lykkes med at finde en fuldtallig bestyrelse.

Vi vil foreslå vedtægtsændringer i forhold til §5 stk. 1+3. stk. 3, skal ændres med krav fra socialstyrelsen og Ute indhenter rette tekst fra Frise

GF starter 18.30 og vi aftaler, at begynde med almen orientering om Frivilligcenter og vores virke. Forplejning bliver frugt, nødder, kaffe og te. Poul Erik, Heidi og Lone kommer lidt før og hjælper med opstilling.

Pkt. 7. udsat (igen) – den nye bestyrelse burde have indflydelse her.

Pkt. 8. evt. ønske om, at vores paraply logo også kommer på vedtægterne. Ellers ingen kommentarer eller andet.

Ref. Ute

Aktivt Ældreliv